31 Ocak 2012 Salı

İstanbul Valiliği Internet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Çalışma ve Uygulama Yönergesi

İSTANBUL VALİLİĞİ
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ESASLARINA GÖRE HAZIRLANAN ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ
OCAK 2008
AMAÇ
Madde 1

a) Bu yönergenin amacı, İstanbul İl ve İlçelerinde İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları hakkındaki Yönetmelik esaslarının uygulanması, çalışma belgesi düzenlenmesine dair görev ve çalışma alanlarının belirlenmesi sureti ile işlemlerin yeknesak olarak yürütülmesi, iş ve işlemlerde ortak yol izlenmesi,

b) Yönerge ile ana­ya­sada yer alan “ailenin korunması” ve “gençliğin korunması” hakkındaki düzenlemeler doğrultusunda, ai­le­lerin, ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin uyuş­tu­ru­cu ve uyarı­cı mad­de alış­kan­lı­ğı, in­ti­ha­ra yön­len­dir­me, cin­sel is­tis­mar, ku­mar ve ben­ze­ri kö­tü alışkan­lık­la­ra internet aracılığıyla teşvik eden ya­yım­la­rın içe­rik­le­rin­den ko­ru­ması için ge­rek­li ön­le­yi­ci ted­bir­le­r alın­masıdır.
c) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde belirtilen bilgilerin doğruluğunun devamını sağlamak.
d) Mülki İdare Amirliklerince ve Kolluk Kuvvetlerince denetimlerin hangi usul ile yapılacağını belirlemek.

KAPSAM
Madde 2.
Bu yönerge İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi, İstanbul İline bağlı İlçe Kaymakamlıkları ve Belediye Başkanlıklarının 1 Kasım 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğü giren “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin” yürütülmesini kapsar.

DAYANAK
Madde 3. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler kanunu, 2559 Polis, Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 01.11.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğü giren “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”.

TANIMLAR
Madde 4. Bu yönergede geçen;
a) Kurum Tanımları,
Bakanlık : İçişleri Bakanlığı,
Valilik : İstanbul Valiliği
Telekominasyon Kurumu : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB),
Kaymakamlık : İlçe Kaymakamlıkları,
İl Özel İdare : Özel İdare (Belediye alanları dışındaki yerler için)
Belediye : İlçe Belediye Başkanlıkları
Emniyet : İl veya İlçe Emniyet Müdürlükleri,
Jandarma: İlçe Jandarma Komutanlıkları,
Oda: Esnaf odaları,
b) Ruhsat Tanımları:
İşyeri Ruhsatı : 9207 Sayılı Kanuna göre verilen İşyerleri ruhsatı.
Aynı kanunun geçici maddesinde belirtilen kanun öncesinde alınmış ruhsatların geçerlilikleri devam etmekte olup bu ruhsatlar 9207 kapsamında değerlendirilecektir.
İzin Belgesi: Mülki Amirlikçe verilen Yönetmeliğin Ek 1 eki.
(Yönetmeliğin kanunun çıktığı tarihten beş ay sonra çıkması ve bu yönetmeliğin geçici madde 1’inde belirtilen sürenin Yönetmelik çıktığı tarihten itibaren aynı ay içinde dolması mevcut işyerlerinin mağduriyetlerine sebep olmadan makul süre içerisinde yönetmelik kapsamında iş ve işlemlerin yapılmasını) 
c) İnternet tanımları ;
 • Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
 • Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
 • Erişim sağlayıcı: Internet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,
 • Filtreleme yazılımı: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları,
 • İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri,
 • İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
 • İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
 • İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,
 • İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
 • Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,
 • Mülki idare amiri: İllerde valiyi, Büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
 • Sabit IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,
 • Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun yerine yetkili olan kişiyi,
 • Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
 • Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
ifade eder.

ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 5.
 1. Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur, başvuruda Sabit IP aldığına dair belgeyi, Sorumlu müdür atadığına dair belgeyi( Tüzel kişi ise- Gerçek kişilerde istediği halinde), İşyeri Açma ve Çalıştırma aslı ve fotokopisi, Güvenlik kameralarının takıldığına dair emniyet tutanağı hazır bulunur.
 2. Kaymakamlık tarafından oluşturulan denetim ekibi tarafından bu yönergenin ekinde bulunan Ek.1 (Ticari Amaçlı internet kullanıcıların denetim formu) doldurarak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi üzerine işyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Yönetmeliğin Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir.
 3. İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular ve işlemler mülki idare amirlikleri tarafından on beş gün içinde sonuçlandırılır.
 4. İzin belgesi alan işletmeler 30 gün içinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
 5. Çalışma izni sona eren veya izinsiz açılan işyerleri Kaymakamlıkça resen kapatılarak 3 gün için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
 6. Yönetmeliğin 5 ve 9 ncu maddelerine uygun olarak ayda bir kez olarak Yönergenin Eki olan Ek -2 ‘ye uygun olarak denetim yapılır.
İŞ VE GÖREV TANIMI
Madde 6.

a) Ruhsatlandırma (Belediye ve Özel idarenin görev tanımı):
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 9207 sayılı İşyeri açma ve Çalışma yönetmeliğinin ilgili bölümünde yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur. Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.
 • İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır.
 • Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır.
 • Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.
 • Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir.
 • Sorumlu Müdür - Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine sorumlu müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen sorumlu müdür yetkili idareye bildirilir.

b) Ticari Amaçla internet Toplu Kullanım sağlayıcı İzin Belgesi düzenlenmesi
( Mülki İdare):
 • Yönergenin 5.maddesinin 2 nci e 4ncü bendinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak için Mülki Amirliklerce; Özel İdare veya Kaymakamlık tarafından görevlendirilicek personel, Belediye Ruhsat İşleri Müdürlüğünden yetkili personel, Belediye Zabıta Müdürlüğünden yetkili personel , Emniyet Müdürlüğünde görevli personel, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir personel, Sağlık Müdürlüğünden görevli bir personel ile Yetkili Oda’dan görevlendirilen birer personelin katılımı ile Denetim ekibi oluşturulur.
 • Denetimler Mülki Amirin görevlendirilmesi ile başlar, sonucu 2 iş günü içinde hazırlanacak rapor (Ek-1) Mülki Amire sunulur.
 • Denetim ekibinin raporuna istinaden Valilik veya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanacak dosya Vali veya Kaymakama Onayına sunulur.
 • Onay verilen işyerine verilen faaliyette bulunma belgesi bir yazı ile dilekçe sahibine tebliğ edilir, 30 iş günü Telekomünikasyon Başkanlığına elektronik ortamda ve yazı ile bildirimde bulunulur.
 • Onay verilmeyen işyerlerine denetim raporunda belirtilen eksiklikler açıklanarak, bir yazı ile onay verilmediği 15 gün içinde bildirilir.
 • İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.
c) İşyerleri kamera sistemleri kurarken bağlı bulundukları ilçenin emniyet müdürlüğü ile irtibata geçerek ortak çalışma planı oluştururlar. Emniyet Müdürlüğünün görüş ve önerilerini dikkate alırlar.

GÖREVLENDİRME
Madde 7. Denetim ve Büroda görevlendirme ilgili olarak, Valilik Makamının emri ile İl Özel İdarelerden alınan Bilgi işlem memuru istihdamı ile Kaymakamlıklara geçici görevlendirme ile çalıştırılır.
Emniyet Müdürlükleri tarafından devamlı görevlendirilecek, bilişim suçları bürosunda görevli Polis memuru, büronun olmadığı durumlarda Emniyet Müdürlüğünün ruhsat bölümden bir polis memuru İlçe Kaymakamlıklarında istihdam edilir.
Denetim günleri tespit edilerek, Denetim ekibinde görev alacak Belediye Başkanlığı personeli , Milli Eğitim Müdürlüğü personeli , Sağlık Müdürlüğü personeli Kaymakamlık yazısı ve Valilik Oluru ile görevlendirilir. İlgili günlerde yukarıda belirten kurum personelleri ve Oda temsilcilerinin hazır bulunmalarının sağlanması ile yürütülür.

KOORDİNASYON
Madde 8.İçişleri Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Telekomünikasyon Kurumu, Belediye Başkanlıkları, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile yetkili Esnaf Odası arasında sağlanır.

İŞYERİNİN UYULMASI GEREKEN KURULLAR VE İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI STANDARTLARI :
Madde : 9

a) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar :
 • 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
 • 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
 • Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez.
 • İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
 • İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
 • İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
 • İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
 • İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
 • İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.
b) Ticari Amaçlı İnternet Toplu kullanım sağlayıcıları standartları:
 • Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı ergonomik standartlar da bulunacaktır.
 • Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. Ayrıca 12 Yaş çocuklar ile büyüklerin ayrı bölümlerde olması ve reklam ve afişlerin belirlenen kanunlara uygun olması,
 • Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
 • Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.
 • Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
 • İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır.
 • İşyerinde mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
 • İşyerlerinde TİB den onaylı filtre programı kullanılması zorunludur.
EGİTİM 
Madde 10: -İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir. -Bu eğitim iki türlü yürütülür.
a) Sorumlu Müdür veya yardımcısı ile ilgili personele temel bilgisayar bilgisi, temel internet bilgisi, ilkyardım bilgisi, Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve iletişim alanlarında hazırlanacak çerçevede bir programla 20 saatten az olmamak şartıyla Halk Eğitim Müdürlüklerince açılacak kurslara katılır ve kursa katılanlara belge verilir.
b) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdüre Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği tarihlerde toplu veya gruplar halinde yılda bir kez bilgilendirme semineri verilir. Bu seminer 4 saatten az olamaz. Katılanlara katıldıklarına dair bir yazı verilir.

DENETLEME USUL VE ESASLARI :
MADDE 11
– Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerin de yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir. Denetleme de Yönergede belirtilen Ek 2 matbu evraklı kullanılır.
b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.

İDARİ PARA CEZALARI
MADDE 12
– 1) Mülki Amirlikçe verilen çalışma faaliyet belgesi için:
a) Yönetmeliğin 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
b) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.
c) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.

SORUMLULUKLAR
Madde 13.
Valilik ve Kaymakamlıklar, İçişleri Bakanlığına karşı, Kaymakamlıklar Telekomünikasyon Başkanlıklarına karşı, Belediye Emniyet ve Jandarma Kaymakamlığa karşı , Ruhsat sahipleri, ruhsatı veren Mülki Amirliğe karşı, denetim komisyonu Denetim görevini veren Mülki Amirliğe karşı , Yazı İşleri Müdürlüğü Kaymakama karşı sorumludur. Kimse sorumluluklarını kaçamaz. Kanun ve Yönetmelik Yükümlülüklerine göre yerine getirir. Filtreleme yazılım ve programları Telekomünikasyon Başkanlığı tarafından hazırlanarak, Onaylı programların internet ortamında yayımı sağlanır.

FİNANS YAPISI
Madde 14. Büronun çalışmaları için ön görülen bütçe İl Özel İdaresi ile Kaymakamlıklar ile Belediye Başkanlıkları tarafından sağlanır.

VERİ GİRİŞİ VE DOSYALAMA
Madde 15. Mülki Amirlik tarafından Onay öncesi ve sonrası işlemler yine Yazı İşleri Bürosu tarafından yürütülür. Kayıt ve dosyala işlemi Yazı İşleri Bürosu yürütür. Bakanlık ve Telekomünikasyon Veri girişleri görevli Bilgi işlem tarafından verilen şifre ile yapılır. Veri girişi ve bilgi akışı hazırlanan program üzerinden yürütülür.

İŞLEM TAKİBİ VE BİLGİLENDİRME
Madde 16.

Yönetmelikte Belirtilen günlere riayet edilir. Çalışma faaliyet izin belgesi müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde;
İzin belgeleri 30 gün içinde , kapatmalar 3 gün içinde Telekomünikasyon başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına bildirilir.

GİZLİLİK
Madde 17. Açık ve aleniyat olmayan durumlarda, kamera sistemi ve yayımlarda gizliliğe uyulur. Bilgi Edinme Kanununa göre işlem yapılır. Kamera kayıtları 7 gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilmez. Alınan kayıtlar tutanağa bağlanır.

ORTAK WEB SİTESİ
Madde 18. İstanbul’u kapsayan Valilik sitesi altında internet bilgi paylaşım hizmeti veren web sitesi oluşturulur. Mülki İdare Amirlikleri yönetmelik ekinde yer alan ve TİB’e bildirilen İşyeri ve Sahibi Hakkında Bilgiler Formunu internet üzerinden ortak web sitesine giriş yaparlar.

ÜST KURUL
Madde 19. Valilik yönetiminde Kaymakamlık, Belediye ve İlgili kurumlardan oluşan bir koordinasyon birimi oluşturulur.

İLETİŞİM
Madde 20.Vatandaşın erişebileceği Alo İnternet telefonu ve diğer ulaşım bilgiler Valilik ve Kaymakamlık sitelerinden ilan edilir.

DİĞER HUSUSLAR
Madde 21.
Bu yönergede yer almayan hususlarda ilgili Kanun, Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

YÜRÜRLÜLÜK
Madde 22. Bu yönerge Valilik Makamının Onayı ile Onay tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 23. Bu Yönergeyi İstanbul Valisi yürütür.


Kaynak :  T.C. İstanbul Valiliği - 5651.istanbul.gov.tr


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder